מדרגות מס רכישה לשנת 2016

עם כניסת שנת המס 2016 בוצעו בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), עדכוני סכומים כפי שיפורט להלן:

מס רכישה

דירת מגורים יחידה
בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ג)(3) לחוק, רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) מיום ו' בשבט תשע"ו (16.1.16) עד ליום יז' בטבת תשע"ז (15.1.17) יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:
על חלק השווי אשר עד 1,600,175 שקלים חדשים – לא ישולם מס;
על חלק השווי העולה על 1,600,175 שקלים חדשים ועד 1,898,005 שקלים חדשים – 3.5%;
על חלק השווי העולה על 1,898,005 שקלים חדשים ועד 4,896,615 שקלים חדשים – 5%;
על חלק השווי העולה על 4,896,615 שקלים חדשים ועד 16,322,055 שקלים חדשים – 8%;
על חלק השווי העולה על 16,322,055 שקלים חדשים – 10%;

דירת מגורים (שאינה דירה יחידה)
בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ה) לחוק רוכש של מגורים (אשר אינה דירת מגורים יחידה) מיום ו' בשבט תשע"ו (16.1.16) עד ליום יז' בטבת תשע"ז (15.1.17) יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:
על חלק השווי אשר עד 4,896,615 שקלים חדשים – 8%;
על חלק השווי העולה על 4,896,615 שקלים חדשים – 10%;

הקלה ל"עולה"
בהתאם לתקנה 12 לתקנות מס רכישה זכאי רוכש המוגדר כ"עולה" בהתאם להגדרה האמורה בתקנה, להקלה במס הרכישה בעת רכישת דירת מגורים ו/או בית עסק זאת במשך תקופה המתחילה בשנה אשר לפני עלייתו לישראל ומסתיימת 7 שנים אשר לאחר עלייתו לישראל.
בהתאם לעדכון הסכומים האמורים בתקנה לפי עליית המדד, יעמוד שיעור מס הרכישה החל מיום ו' בשבט תשע"ו (16.1.16) עד ליום יז' בטבת תשע"ז (15.1.17) על השיעורים להלן:
על חלק השווי אשר עד 1,734,225 שקלים חדשים – 0.5%;
על חלק השווי העולה על 1,734,225 שקלים חדשים – 5%;

הקלה לרוכש משק חקלאי
בהתאם לתקנה 16 לתקנות מס רכישה זכאי הרוכש "משק חקלאי" החל מיום ו' בשבט תשע"ו (16.1.16) עד ליום יז' בטבת תשע"ז (15.1.17) לתשלום מס רכישה (לגבי החלק אשר אינו בניין המשמש למגורים אשר לגביו ישלם מס רכישה בהתאם לשיעורי מס הרכישה החלים על רכישת דירת מגורים כאמור לעיל) בהתאם לשיעורים להלן:
על חלק השווי אשר אינו עולה על 354,710 שקלים חדשים – 0.5%;
על חלק השווי העולה על 354,710 שקלים חדשים – 5%;

*** הנתונים נלקחו מהמרכז לעידכוני מס שבח