מס שבח לשנת 2016

מס שבח
סעיף 49א(א1) – תקרת פטור לפי פרק חמישי 1 לחוק
בהתאם להוראות תיקון מס' 76 לחוק החל מיום ה- 1 בינואר 2014 הפטור לפי הוראות פרק חמישי 1 לחוק מוגבל בתקרת פטור בהתאם להוראות סעיף 49א(א1) לחוק.

להלן סכום תקרת הפטור לתקופה אשר בין יום כ' בטבת תשע"ו (1.1.16) ועד ב' בטבת תשע"ז (31.12.16) – 4,456,000 שקלים חדשים;

סעיף 49ה' לחוק
סעיף 49ה' לחוק מאפשר מכירת דירה בפטור בנוסף למכירת דירה אחרת נוספת אשר תימכר אף היא בפטור בכפוף להוראות הסעיף. הפטור מוגבל בסכומים.
להלן הסכומים המעודכנים לתקופה אשר בין יום כ' בטבת תשע"ו (1.1.16) ועד ב' בטבת תשע"ז (31.12.16):
שווי שתי הדירות הנמכרות יחד (סעיף 49ה(א)(3)) – 2,004,000 שקלים חדשים;
שווי מירבי של שתי הדירות (סעיף 49ה(א1)) – 3,334,000 שקלים חדשים;

סעיף 49ז' לחוק
סעיף 49ז' לחוק קובע לעניין מכירת "דירת מגורים מזכה" (בהתאם לפרק חמישי 1 לחוק) כי מקום בו התמורה משפעת מזכויות לבנייה נוספת, יהא המוכר זכאי לפטור נוסף (או חישוב לינארי מוטב – לפי העניין) בשל הזכויות לבנייה נוספת, זאת בסכום שווי הדירה או בסכום ההפרש אשר בין תקרת הפטור לבין סכום שווי הדירה, לפי הנמוך.
כמו כן, נקבע כי סכום הפטור הכולל, בתנאים המפורטים בסעיף, לא יפחת מרצפת הפטור.
להלן סכומי תקרת הפטור ורצפת הפטור המעודכנים:
תקרת הפטור החל מיום ו' בשבט תשע"ו (16.1.16) עד ליום יז' בטבת תשע"ז (15.1.17) – 2,105,900 שקלים חדשים;

רצפת הפטור החל מיום ו' בשבט תשע"ו (16.1.16) עד ליום יז' בטבת תשע"ז (15.1.17) – 527,400 שקלים חדשים;

*** הנתונים נלקחו מהמרכז להחזרי מס שבח